Ready2Venture

Algemene voorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van onze website. Door deze pagina’s te raadplegen, stemt u in met ons privacy & cookiebeleid en onze disclaimer.

 

 

Disclaimer

Verstrekken informatie

De gegevens die Ready2Venture digitaal beschikbaar stelt, hebben als enig doel: het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Niet aansprakelijk

Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze website of aan informatie waarnaar via deze site wordt doorverwezen. Ready2Venture aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op onze website is samengebracht.

Privacy & Copyright

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens -waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, video’s, grafisch materiaal en logo’s- zijn eigendom van Ready2Venture en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Persoonsgegevens

Ready2Venture verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Een opdracht danwel samenwerking voor of met u uit te kunnen voeren;
  • Ready2Venture verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ready2Venture neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ready2Venture) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ready2Venture bewaart uw persoonsgegevens in de periode die nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren tevens de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens o.a. in verband met onze bewaarplicht voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ready2Venture deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het delen van uw gegevens met de notaris of financieel adviseur om opdrachten te effectueren. Nadere verstrekking van uw persoonsgegevens doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ready2Venture gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast het u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt een verzoek sturen naar hello@r2v.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ready2Venture neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben onze medewerkers geheimhoudingsplicht, hebben wij een wachtwoordbeleid en evalueren wij deze maatregelen regelmatig. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via hello@r2v.nl

Vragen of klachten

Neem gerust contact met ons op bij vragen. Indien u een klacht hebt, vinden wij dit erg vervelend, maar Ready2Venture wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons